ஹஜ் பயணம்

ஹஜ்ஜு என்றால் அல்லாஹ் ஒருவனை மட்டும் வணங்கும் நோக்கில் துல்ஹஜ்ஜு மாதத்தில் மக்காவிற்கு யாத்திரை செல்வதாகும். இஸ்லாம் என்பது ஒருவர் தம் விருப்பங்களை அல்லாஹ்வுக்குப் பணியச் செய்வதாகும். ஹஜ்ஜின் மூலம் முஸ்லிம்கள் செய்வது இதுவே. ஒரு முஸ்லிம் ஹஜ்ஜு செய்வதின் மூலம் தமது உடலையும் செல்வத்தையும் அல்லாஹ்வுக்குக் கீழ்ப்படிந்த நிலையில் ஆக்கிக்கொள்கிறார்.

ஹஜ்ஜு என்றால் அல்லாஹ்வின் கட்டளைகளுக்கும் சட்டங்களுக்கும் கட்டுப்படுவதாகும். இந்த வணக்கமானது ஏகத்துவ நம்பிக்கையைப் பிரகடனப்படுத்துகிறது. அதற்கு அடையாளமாக அமைகிறது. ஆணோ பெண்ணோ யார் ஹஜ்ஜு செய்கிறாரோ அவருடைய பாவங்கள் கழுவப்படுகின்றன.

Mecca Makkah Kaaba Masjid FULL Mosque Saudi Arabia 4K HD | 360° VR Virtual Reality & 3D video 2022 🕋


Al Aqsa, 360° tour of Jerusalem’s holiest mosque